Счетоводна програма със следните функционалности:

1. Сметкоплан

 • дефиниране неограничен брой синтетични сметки
 • дефиниране неограничен брой аналитичности за всяка сметка
 • два специални вида сметки - материална и дълготраен актив

2. ДДС

 • съставяне дневници за покупки и продажби
 • автоматично осчетоводяване на данъка
 • Месечна декларация по ДДС
 • запис на дискета

3. Дълготрайни активи

 • Автоматично завеждане в инвентарната книга при осчетоводяване по сметките за дълготрайни активи
 • Счетоводни и данъчни амортизации
 • Автоматично съставяне статии при отписване на активи
 • Разделяне на активи
 • Гъвкаво дефиниране на отчитането на разходите за амортизации

4. Финансови отчети

 • Гъвкав генератор на финансови отчети на основата на начални и крайни салда, промяна на салдата и дебитни и кредитни обороти по синтетичните сметки
 • Предефинирани - Баланс, Отчет за приходите и разходите (Отчет за доходите), Отчет за паричните потоци
 • Възможност за включване и изключване на определени счетоводни статии

5. Справки

 • Оборотна ведомост
 • Главна книга
 • Гъвкави справки по аналитичните сметки
 • Справки по документи
 • Хронологична ведомост по синтетичните сметки