Меню
Индекс

Завеждане на стоки

Натиска се Ctrl + S
Избира се от главното меню Склад / Завеждане стоки или се натиска бутона
 
На екрана се показва следната форма (Показана е само важната част от екрана) :
 
Натиска се бутона
Въвеждат се данните за номер на документ, дата на документ.
Избира се име на доставчик от списъка (при въвеждане на първите букви от името то излиза автоматично). Ако доставчика го няма в списъка
Натиска се Ctrl + D
Натиска се десния бутон на мишката върху полето доставчик и от Popup- менюто се избира Добавяне доставчик или се натиска бутона
след което се отваря формата за въвеждане на данни за доставчици.
Въвеждат се данните за доставчика (задължително е въвеждането на име на доставчик) като задължително се слага отметка на полето . След това се затваря екрана за въвеждане на данни за доставчици и добавеният доставчик се попълва автоматично.
С натискане на Tab се отива на бутона Въвеждане стоки и се натиска Enter или се натиска Alt + S
Натиска се върху бутона
След което се отваря формата за въвеждане на стоките получени по документа за доставка.
 
Въвеждат се данни за получените стоки - номенклатурен номер, получено количество и цена. При въвеждане на цената може да се работи по един от следните начини:
Полето номер на поръчка не се попълва на ръка, а от компютъра след извикване на Свързване поръчка.
 
След въвеждане на всички стоки, включени във фактурата, се затваря формата за Въвеждане на стоки.
 
Ако стоките са получени по поръчка(и) за доставка въведени в Информационната система, се извиква функцията след което се появява списък с всички изпратени поръчки, от който се избира съответната(ите) поръчка(и) за доставка (повече от една поръчка се избират със задържане на Ctrl и последователно маркиране с мишката), след което се натиска бутона
 
Ако доставката е в чуждестранна валута  се въвеждат данни за валутата на фактурата. За целта в таблицата в долната част на формата в колоната Валута се избира съответната валута и след това в полето Вид Разход се избира СТОЙНОСТ ПО ФАКТУРА. След това програмата попълва в полето Сума общата сума на частите включени във фактурата.
По аналогичен начин се въвеждат и разходите свързани с доставката на части (транспорт, мита и др.)
 
Извиква се функцията Одобряване:
С натискане на Alt + A или с придвижване до бутона Одобряване и натискане на Enter
Натиска се с мишката върху бутона
 
След одобряване се извиква функцията  . Вдясно от бутоните се появява следното: