Меню
Индекс

Запитване стоки

Използва се за обработка на запитвания за доставка на стоки
 
 
Стоките се зареждат в запитването с извикването на функцията Запитване стоки от менюто на формата Работа по поръчка
 
При първоначалното генериране за доставчик се избира зададения в картона на стоката основен доставчик (ако за записа има отворен картон) или зададения основен доставчик за склада. Ако трябва да се избере друг доставчик за някои от записите се процедира по следния ред : маркират се съответните записи, от десния списък с доставчици се избира исканият контрагент и се натиска бутона Промяна на доставчик.
 
В левия списък се показват всички доставчици, за които има стоки по съответната поръчка. В списъка със стоките се показват само записите за съответния доставчик, а ако е избрана опцията Всички доставчици се показват всички стоки, които трябва да се доставят по поръчката.
 
В списъка със стоките може да се коригират всички данни.
С бутоните се извикват следните функции:
Генериране поръчка
Създва поръчка за доставка от всички записи за избрания доставчик. Следва да се има предвид че за да се поръчат частите те трябва задължително да имат дефинирани номнеклатурни номера. Ако за някой от записите няма отворен картон в склада, то програмта предлага автоматичното му отваряне. В случай че не се желае автоматично откриване на картони, то операцията се прекратява и може картоните на съответните стоки да се отворят ръчно. След генериране на поръчката се предлага обновяване на цените в картоните и в клиентската поръчка.
Запитване доставчик
Извиква процедура за прехвърляне на информация за избраните записи към доставчика. Необходимо е да има разработен допълнителен модул за връзка със системите на доставчиците. Допълнителна информация за начина на връзка между системите е достъпна при поискване.
Обновяване цени в картон
Нанася въведените на екрана доставна и продажна цени в картоните на стоките.
Обновяване цени в поръчка
Нанася въведената в запитването продажна цена в съответстващия запис в клиентската поръчка
Печат
Отпечатва запитване за доставка към съответния доставчик. Също така генерира номер на запитването, който се образува от номера на клиентската поръчка и номер отразяващ поредността на запитването в самата поръчка (1,2 и т.н.)