Меню
Индекс

Видове труд

 
Формата има две страници:
Списък - показва списък на всички дефинирани видове труд. Също така от списъка може да се извика функция справка операции, показваща извършените промени за избрания запис.
Данни - показва данните за избраният вид труд. На този екран се въвеждат наименованията на вида труд, мерната единица, в която се отчита, ценовата група, валутата, в която е определена цената, и таблица за продажните цени.
 
Добавянето на нов вид труд се извършва от екрана "Данни" с натискане на бутона Нов вид труд. След това се задава кода на вида труд. После се въвеждат следните данни:
 
Наименование на оригиналния език и на български
Мерна единица – попълва се мерната единица на вида операция
Ценова група – попълва се към коя ценова група принадлежи вида операция (за изчисляване на цените и отстъпките)
Валута – код на валутата, в която се задават цените
Таблица с цените – въвеждат се различните цени за вида труд. Също така може да се извиква справка за извършените промени на цените от Popup меню.