Меню
Индекс

Таблицa

 
От менюто се извикват функции свързани с работата с таблиците в програмата. Всички функции се изпълняват за последната таблица, която е била активна (т.е. ако е била отворена някоя форма, в нея е работено в таблица, после формата е затворена и отдолу е стояла друга отворена форма с таблица, то таблицата в по-рано отворената форма няма да е активната за това меню, а за да се активира трябва да се влезне в някое друго поле и после обратно в таблицата).
Функциите са както следва:
Група Операции таблица
 
 
Копиране
Копира маркираните редове/клетки или цялата таблица в Clipboard-a
Запис в Excel
Записва маркираните редове/клетки или цялата таблица в избран файл от вид Mircosoft Excel. След извикване на функцията се отваря прозорец за избор на директория и име на файла
Печат
Отваря екран за преглед преди печат на таблицата. От екрана може да се настройват параметри на страницата, да се избира принтер и да се извърши отпечатването на таблицата
Търсене
Извършва търсене по зададена стойност в текущата колона на таблицата. Може да се извиква и с натискане на Ctrl+F
Група Настройки таблици
 
 
Маркиране клетки
Превключва между режим на маркиране на цял ред/редове и на област от клетки. Когато е активно може да се маркира произволна област от клетки в таблицата:
Ред за филтриране
Включва или изключва редът за бързо филтриране:
Група Групиране таблици
 
 
Покажи всички
При извършено групиране по едно или две полета отваря всички групирания и детайлни редове:
Скрий всички
При извършено групиране по едно или две полета затваря всички групирания и детайлни редове и оставя само данните за първото поле от групиранията:
 
Сумарен ред
Определя дали под групирането да се показва сумарен ред:
или не:
Група Подреждане колони
 
 
Прочитане подреждане
Дава възможност за прочитане на предишно записано подреждане на колоните в таблицата. След натискането му се появява списък от всички записани подреждания за текущата таблица:
Ако се зададе опцията Подреждане по подразбиране то при всяко последващо отваряне на фомрата с таблицата ще се използва това подреждане. Изтриване на вече записано подреждане се извършва с натискане на бутона или на Ctrl+Del.
Запис подреждане
Извършва се запис на подреждането на колоните (ред, ширина и скрити колони) в текущата таблица. След натискането му се изисква въвеждане на име на подреждането. Ако вече съществува подреждане със зададеното име се предлага заместването на старото записано подреждане с новото. След запис на подреждането може да се избере дали то да се отваря всеки път по подразбиране за текущия потребител. Записаното подреждане е достъпно и за всички останали потребители. Следва да се има предвид, че не всички таблици поддържат запис на подреждането. Записът се поддържа от таблиците в следните форми:
Работа по поръчка
Списък клиентски поръчки
Автомобили сервиз
Поръчки автомобили
Завеждане стоки
Контрагенти
Употреба стоки
 
Група Показване колони
 
 
Скриване всички
Скрива всички колони в текущата таблица. Приложимо, когато трябва да се извади разпечатка отв таблица с много колони, и се иска да се включат само няколко от колоните. В този случай първо се скриват всички колони и после се показват само тези, които трябва да се включат в рапзечатката
Показване всички
Показва всички скрити колони от таблицата. Приложимо е след използване на Скриване всички
Група Обобщаваща таблица
 
 
Копиране
Извършва копиране в Clipboard-а на маркираните клетки от обобщаваща таблица. Тази функция копира само стойностите в клетките на полетата, които са в Data Area и не включва заглавията на редовете и колоните.
Запис в Excel
Извършва запис в Excel-ски файл на показаната обобщаваща таблица. След избора му се отваря екран за задаване на директория и име на файл, в който да се запишат данните.
Печат
Отваря екран за преглед преди печат на обобщаващата таблица. От екрана може да се настройват параметри на страницата, да се избира принтер и да се извърши отпечатването на обобщаващата таблица.
 
Подробно описание на работата с таблиците е дадено в Работа в таблица в Раздел Въведение.
Подробно описание на работата с обобщаващите таблици е дадено в Общи справки -> Използване на Обобщаваща таблица в раздел Справки.