Меню
Индекс

Справки гаранции

Формата се използва се за справки за изписаните по гаранционни ремонти части.
 
Отчитането на гаранционните части се извършва на базата на следния алгоритъм: За всеки сервиз се задава дали се следят изписаните по гаранции части и се избира основния доставчик към който се предявяват гаранциите. При приключване на всяка поръчка се проверява за всяка част дали има доставка от основния доставчик и се отбелязва количеството което е предявено по гаранция. Ако за някоя част доставката дойде по-късно, то тогава се записва номера на фактурата за доставка.
 
Формата се състои от три страници:
 
Гаранционни части
 
На страницата се показват всички поръчки приключени през зададения месец. Показването на поръчки от друг месец или година става с въвеждането на желания период в полетата Месец или Година и натискане на Enter. При въвеждане на стойност нула в някое от полетата се показват записи за всички месеци или години.
 
При въвеждане на търсения номер на поръчка в полето Поръчка и натискане на Enter се намира съответната поръчка в списъка.
 
От списъка с поръчките могат да се извикват следните функции:
Влизане в поръчка (F8)
Отваря текущата поръчка
 
В долната таблица се показват стоките, които са изписани в текущата поръчка. Показват се следните данни:
Име поле
Описание
Номенкл. №
Номенклатурен номер на изписаната стока
Описание
Описание на стоката
Количество
Изписано количество по поръчката
Ед. Цена
Единична цена на стоката
Склад
Склад, от който е изписана
Документ дост.
Номер на складова разписка, с която е заприходена
Фактура дост.
Номер на фактурата от основния доставчик
Дата
Дата на фактурата
Доставчик
Име на основния доставчик
 
От Popup менюто или с натискане на F3 може да се покаже картона на частта.
 
Стоки за поръчване
 
На страницата се показват всички стоки, които са изписани по гаранционни ремонти, но не са доставени от основния доставчик. Показват се следните данни:
Поръчка
Номер на поръчката, по която е изписана стоката
Сплит
Направление на поръчката
Сервиз
Номер на сервиз, от който е отворена поръчката
Номенкл.№
Номенклатурен номер на изписаната стока
Количество
Изписано количество
Склад
Номер на склад, от който е изписана
Описание
Описание на стоката
Наличност
Текуща наличност в склада
Поръчано
Поръчано количество към всички доставчици
Поръчано гар.дост.
Поръчано количество към основния доставчик
Ед.цена
Единична цена на стоката
Сума
Стойност за изписаното количество
 
От менюто към таблицата мога да се извикат слендите функции:
Картон на стоката (F3)
Показва картона на стоката
 
Настройки обекти
 
Въвеждат се настройки свързани с отчитането на изписаните по гаранционни ремонти стоки.
 
За всеки сервиз се въвеждат следните данни:
Доставчик
Име на основния доставчик към който се предявяват исканията за гаранции.
Следене гаранционни части
Флаг дали за съответния сервиз се извършва отчитане на изписаните по гаранции стоки.