Меню
Индекс

Списък поръчки

На екрана се показват без възможност за редактиране всички отворени поръчки достъпни за активния сервиз.
 
Оцветяване  на номера на поръчката
 
Цвят
Значение
Черен
Поръчката е в нормални срокове
Червен
Поръчката приближава крайният срок
Оранж
Просрочена доставка
Жълт фон
Повторно посещение
 
При въвеждане на номер поръчка и направление на поръчката в полетата в горния край на екрана, курсора се позиционира върху въведената поръчка. Ако поръчката е приключена и не е натиснат бутона Всички поръчки се извежда съобщение, че поръчката е приключена и се предлага да бъде показана на екрана
 
Ако сервизът работи с магнитни сервизни карти, то при прекарване на картата веднага се отваря съответната поръчка, свързана с картата.
 
Извеждат се следните данни
Колона
Описание
Възможност за промяна
Номер на поръчката
Автоматично генериран. Не може да се променя
СП
Направление на поръчката (сплит )
Може да се отвори нов сплит с функцията Нов сплит
Направление
Име на сплита
-- “ --
Приета на
Дата на отваряне на поръчката
Автоматично генерирана. Не може да се променя
Серв
Номер на сервиз, от който е отворена поръчката
Автоматично генериран. Не може да се променя
Статус
Статус на поръчката (Отворена, Отворена за всички сервизи, приключена)
Може да променя с влизане в Промяна данни (от Отворена към Отворена за всички сервизи и обратно) и с Приключване на поръчка и Отваряне
Състояние
Състояние на поръчката – етап, до който е стигнала работата по нея
Може да се променя от екрана Работа по поръчка. Автоматично се коригира при приключване и фактуриране на поръчката, както и при получаване на поръчани части
Етап
Етап на работата по поръчката
дефинирани от потребителя , в системни константи
Тип
Тип на поръчката (О – Оферта, П - Поръчка)
Може да променя с влизане в Промяна данни
Рег. №
Регистрационен номер на автомобила
Може да променя с влизане в Промяна данни
Шаси
Кратък номер на шаси на автомобила
Може да променя с влизане в Промяна данни
Модел
Модел на автомобила
Дефиниран в данните за автомобила
Километри
Километраж на автомобила при отваряне на поръчката
Може да променя с влизане в Промяна данни
Приемчик
Имената на оператора отворил поръчката
Автоматично генериран. Не може да се променя
Клиент
Име на клиента
Дефинирано в данните за клиента
Клиент №
Номер на клиента по поръчката
Може да променя с влизане в Промяна данни
Индекс модел
Код на модификацията на автомобила (използва се за определяне на нормовремената за ремонти)
Дефинирано в данните за автомобила
План дата прикл.
Планиран срок за завършване на ремонта
Задава се при отпечатване на работна карта по поръчката
Дата прикл.
Дата на приключване на поръчката
Попълва се автоматично при приключване на поръчката. Не може да се променя
Приключена от
Име на потребителя приключил поръчката
Попълва се автоматично при приключване на поръчката. Не може да се променя
Дата влизане автомобил
Дата, на която автомобилът е влезнал в сервиза по избраната поръчка.
Автоматично се попълва с датата на отваряне на поръчката. Впоследствие може да се промени чрез извикване на функцията “Влизане автомобил” от “Работа по поръчка”.
Дата излизане автомобил
Дата, на която автомобилът е излезнал в сервиза по избраната поръчка.
Автоматично се попълва с датата на приключване на поръчката. Ако автомобилът излезне преди приключване на поръчката, може да се промени чрез извикване на функцията “Излизане автомобил” от “Работа по поръчка”.
Реф. №
Референтен номер на поръчката (Номер с който се води при клиента. Например номер на щета при застрахователите)
Може да променя с влизане в Промяна данни
Дата проформа
Дата на последно отпечатване на проформа фактура по поръчката
Автоматично генерирана. Не може да се променя
Фактура
Номер на фактурата издадена по поръчката
Автоматично генерирана. Не може да се променя
Дата фактура
Дата на фактуриране
Автоматично генерирана. Не може да се променя
Сума ф-ра
Стойност на фактурата (може да се различава от стойността на поръчката, например ако във фактурата има отразен аванс, който не е въведен през поръчката, а при фактурирането)
Взима се от издадената фактура.
Платена сума
Платената сума по издадената фактура
Попълва се автоматично със сумата на фактурата, ако е вътрешен документ или е с вид на плащане “В брой”. В другите случаи се взима въведената сума в модула “Плащания фактури”
Дата плащане
Дата на последното извършено плащане по издадената фактура
Попълва се автоматично с датата на фактурата, ако е вътрешен документ или е с вид на плащане “В брой”. В другите случаи се взима въведената сума в модула “Плащания фактури”
Остатък за плащане
Разликата между “Сума фактура” и “Платена сума”
Изчислява се от данните в двете полета.
Сума валута
Стойност вкл. ДДС във валутата на поръчката
Изчислява се от данните в поръчката.
Валута
Валута на поръчката
Изчислява се от данните в поръчката.
Сума лв.
Стойност вкл. ДДС в лева
Изчислява се от данните в поръчката.
Труд
Стойност на труда без ДДС във валутата на поръчката
Изчислява се от данните в поръчката.
Стоки
Стойоност на стоките без ДДС във валутата на поръчката
Изчислява се от данните в поръчката.
Други
Стойоност на другите операции без ДДС във валутата на поръчката
Изчислява се от данните в поръчката.
Собстевник автомобил
Собственика по талон
Дефинирана в данните за автомобила
Зададена карта
Поле, което показва дали има дадена отстъпка към карта (номер на картата за отстъпка )
Дефинирана в клиенти  / допълнителни настройки
Клиентска група
Клиентска група зададена за автомобила
Дефинирана в данните за автомобила
Дог №
Договор за отстъпки към автомобила
Дефинирана в данните за автомобила
До дата
Срок на договора за отстъпки
Дефиниран в данните за автомобила
Вътр
Флаг дали е вътрешен клиент
Дефинирано в данните за клиента
Гаранция
Флаг дали е гаранционна поръчка
Дефинирано в данните за направленията на поръчките
Механика
Количество труд по механични ремонти
Изчислява се от данните в поръчката, на база полето Група операция за сервизните операции.
Каросерия
Количество труд по ремонти на каросерията
Изчислява се от данните в поръчката, на база полето Група операция за сервизните операции.
Боядисване
Количество труд по бояджийски ремонти
Изчислява се от данните в поръчката, на база полето Група операция за сервизните операции.
Купе
Количество труд по купето
Изчислява се от данните в поръчката, на база полето Група операция за сервизните операции.
Електр
Количество труд по електрически ремонти
Изчислява се от данните в поръчката, на база полето Група операция за сервизните операции.
Общо труд
Количество труд от всички типова
Изчислява се от данните в поръчката.
Най-стара дата поръчка
Показва най-старата дата на поръчката за доставка на частите
Изчислява се от данните в поръчката.
Дни от поръчка части
Показва дни от поръчката на недоставени части
Изчислява се от данните в поръчката и доставка части
Просрочена доставка части
Флаг дали е над зададените дни за доставка
Изчислява се от данните в поръчката.
Часове до договорен срок
Оставащи часове до изтичане на договореният срок
Изчислява се от данните в поръчката.
Приближаващ договорен срок
Флаг показва дали наближава крайният срок
Изчислява се от данните в поръчката.
Повт.посещ.
Флаг показва дали посещението е повторно
 
Причина повт.посещ
Показва причината за повторно посещение
 
Кампания код
Показва кода по кампанията
 
Кампани име
Показва името на кампанията
 
Забележки
Забележки по поръчката
Може да променя с влизане в Промяна данни
 
 
 
 
1) Показват се ако в полето Изчисляване е избрано Суми
2) Изчисляват се ако в полето Изчисляване е избрано Времена или Суми, иначе се показват нули.
Изключването на изчисляването на времената и сумите е заради ускоряване на бързодействието. При включването им за всяка отворена поръчка се изчисляват сумите и времената към настоящия момент. За приключените поръчки тези стойности са записани в поръчката и там няма значение коя опция е избрана.
 
От формата чрез Popup меню могат да се извикат следните функции:
Влизане (F8)
Отваря една от трите форми за работа по поръчка (части , сервизни операции, всички операции), която е зададена по подразбиране за съответния оператор . Може да се извика и чрез двойно натискане на мишката върху реда с поръчката.
Всички операции (Shift + F8)
Отваря формата за работа по поръчка с всички операции
Промяна данни (F2)
Отваря формата за промяна на данни за поръчката. Не е активно след приключване на поръчката
Промяна забележки
Дава възможност за записване на забележка след приключване на поръчката. Показва се само ако поръчката е приключена.
Нов сплит (Ctrl + N)
Отваря ново направление (сплит) на поръчката
Приключване (F12)
Стартира приключване на поръчката
Отваряне (Ctrl + A)
Отваря наново приключена поръчка ако не е фактурирана. Ако е фактурирана, анулирането се извършва от касиера. Ако поръчката е била приключена със сметка, отпечатва анулиране на сметката.
Запис във файл гаранции
Записва данните от поръчката във текстови файл (използва се при обмяна на данни с програма за обработка на гаранционните поръчки)
Филтриране сървър (Ctrl + R)
Отваря формата за задаване на критерии за филтриране на записите (филтрирането се извършва на сървъра и се прехвърлят само записите, отговарящи на зададените критерии)
Премахване филтър сървър (Ctrl + Q)
Премахва зададените филтри на сървъра. Не премахва локално зададения филтър
Проформа (Ctrl + P)
Отпечатва проформа фактура по поръчката
Комисионна книга (Ctrl + B)
Отпечатва комисионна книга, съдържаща данни за всички поръчки за активния сервиз
Справка операции
Отваря форма показваща извършените промени по поръчката (промяна на клиент и клиентска група, разрешаване на излизане без издадена фактура)
 
В полето показване могат да се избират следните опции:
Отворени поръчки
Показват се само активните поръчки (Тези със статус ОТВОРЕНА).
 
Поръчки получени стоки
Показват се поръчките, по които има получени стоки. (статус на поръчката “ЗА ИЗПИСВАНЕ” или “ПОЛУЧЕНИ СТОКИ”) без информация за сумите и времената по тях. За всеки потребител се показват поръчките отворени от него, тези отворени в сервизи, които се наблюдават от потребителя и тези с включени части от складове, наблюдавани от него. Списъкът на обектите, за които отговаря даден служител се задава във формата Служители.
Всички поръчки
Ако е натиснат на екрана се показват както отворените, така и приключените поръчки.
 
При избиране на Всички поръчки до него се показват следните полета:
Дава се възможност дали да се покажат всички поръчки за определен месец или да се търси по номер поръчка.
След това се въвеждат месеца и годината или номера на търсената поръчка. При въвеждане на 0 в някое от полетата (месец, година, поръчка) се показват всички данни.
Т.е. ако се зададе месец 0 и година 2009 ще се покажат всички поръчки отворени през 2009 година. Ако се зададе месец 0 и годин 0 ще се покажат всички поръчки в системата.