Меню
Индекс

Разходи

От формата се въвеждат данни за разходи на фирмата :
 

Изтрити записи

Бутон 
Ако е натиснат показва и изтритите записи в таблицата за разходи. Ако не е натиснат се показват само актуалните записи за разходите.
 

Таблица за  разходите

 
 
Поле
Забележки    
Идентификатор
Автоматичен пореден номер на разход
Дата на отчитане    
Дата на отчитане на  операцията
Документ
Въвежда се номер на документа, на основата на който се отчита раздхода
Дата на документа     
Дата на документа
Контрагент    
Име на фирмата издала разходният документ (позволява избиране от списък контрагенти)
Описание на разход    
Описва се за какво е направен разхода
Вид    
Вид на разхода ( пр.Материали, Услуги, Консумативи и т.н.) - избира се от списък с възможност за добавяне на нови видове
Сума    
Сума на документа без ДДС
ДДС
Стойност на ДДС., При редакция на полето , ако се натисне бутона с трите точки се изчислява автоматично , след това има възможност за редакция на ръка
Сума с ДДС
Цялата сума по фактурата
Вид плащане
 Начина на плащане на документа ( позволява избиране от списък с дефинираните видове плащане)                        
Дата на въвеждане    
Генерира се автоматично от системата
Въвел     
Генерира се автоматично от системата
Дата на последна редакция    
Генерира се автоматично датата на последна корекция по документа    
Редактирал
Генерира се автоматично от системата
Дата изтриване    
Въвежда се автоматично датата на изтриване на документа
Изтрил    
Генерира се автоматично от системата
Изтрит    
Показва дали записа е изтрит ( ДА / НЕ)
 
При редактиране на запис се запазва предишната версия , маркирана като изтрита , но без попълнена дата на изтриване. При изтриване реда не се изтрива , а само сменя статуса си като "Изтрит", като записва датата на изтриване и потребителя изтрил записа.