Меню
Индекс

Разчети с доставчици

 
От формата се следят задълженията към доставчиците и се въвеждат извършените плащания
 
От Доставчик се избира за кой доставчик искаме да видим разчета.
 
Бутона Обединяване операции извършва обединяване на всички транзакции преди зададена дата в една като я обозначава със “SDO” и записва зададената дата. При натискане на бутона се появява поле за въвеждане на датата и бутон OK. След въвеждане на желаната дата се натиска OK за извършване на обединяването
 
В таблицата се показват всички операции осъществени с доставчика. Данните за поръчките за доставка и за фактурите се попълват автоматично от програмата като могат да бъдат редактирани и ръчно. Освен това ръчно се въвежда информацията за плащанията, както и за фактури, които не са минали през системата.
 
Въвеждат се следните данни:
Документ
Номер на документа за транзакцията (фактура, поръчка, референция към плащането)
Дата
Дата на осъществяване на транзакцията
Вид опер.
– Вид на транзакцията. Избира се между :
  • САЛДО – Начално салдо по разчета
  • ПОРЪЧКА – Изпратена поръчка за доставка
  • ФАКТУРА – Получена фактура за доставка на стоки
  • ПЛАЩАНЕ – Извършено плащане към доставчика
Сума
Сума на транзакцията. Когато транзакцията увеличава нашето задължение се въвежда с положителен знак. Когато се намалява задължението (при плащане или кредитно известие) се въвежда с отрицателен знак
Забележки
Поле за въвеждане на допълнителни пояснения към транзакцията
 
При изпращане на поръчка от системата автоматично се генерира запис в разчета с доставчика. При завеждане на стоки в склада се генерира запис за фактурата и се намаляват сумите по съответните поръчки за доставка, по които са заявени стоките.
 
При натискане на бутона Печат се извежда справка за разчета с доставчика.