Меню
Индекс

Работа в таблица

 
При работа в таблица важат правилата като при работа с един запис, а също така и тези описани по долу
Общ вид на таблиците
Показани са основните области в таблицата. Те са:
Област групиране
Определя по кои полета се извършва групирането на данните
Заглавия на колоните
Показват се имената на колоните. Използва се при филтриране и сортиране на данните
Бутон избор полета
Позволява бързото скриване,показване и подреждане на колоните
Ред за филтриране
Позволява въвеждането на прости условия за всяко поле
Област на група
Включва данните за определена стойност на полето включено в групирането
Детайлни записи
Показва отделните редове от таблицата
Индикатор на записа
Показва текущия запис, както и състоянието му (преглед на данни, редактиране, добавяне на нов запис)
Сумарен ред група
Показва агрегирани стойности за записите включени в дадената група (суми, брой записи, средни, минимални или максимални стойности)
Сумарен ред на таблицата
Показва агрегирани стойности за всички записи в таблицата (суми, брой записи, средни, минимални или максимални стойности)
Активно условие
Показва текущо зададените условия за филтриране. Позволява изключване на условието, преглед и редактиране на комбинация от по няколко условия за поле, както и преглед и активиране на последно задаваните условия
Навигационни бутони
Използват се за управление на позиционирането и редактирането на таблицата
Индикатор на записа
Намира се пред всеки запис в таблицата. В зависимост от статуса на записа може да бъде:
Запис, който не е текущ
Текущ запис в режим на преглед
Текущ запис в режим на редактиране
Нов запис, който още не е записан в базата данни
Навигация в таблицата
Придвижването в таблицата може да става и със стрелките, а също и със следните клавиши
Клавиш
Действие
Page Up
Минава на предишен екран от таблицата
Page Down
Минава на следващ екран от таблицата
Ctrl + Page Up
Минава на първи запис от текущия екран
Ctrl + Page Down
Минава на последен запис от текущия екран
Home
Позиционира на първото поле от текущия запис
End
Позиционира на последното поле от текущия запис
Ctrl + Home
Минава на първи запис в таблицата
Ctrl + End
Минава на последен запис в таблицата
 
При преминаване в следващ запис се записват редакциите направени на текущия
При натискане на Esc се отказват редакциите направени на текущото поле (ако се редактира стойност на поле) или на текущия запис (ако се придвижваме между полетата на записа)
 
Бутони за навигация
В долния ляв край на таблицата има лента с бутони за навигация:
Функциите на отделните бутони са :
Премества на първия запис в таблицата
Премества една страница назад
Премества един запис назад
Премества един запис напред
Премества една страница напред
Премества на последния запис в таблицата
Добавя нов запис
Изтрива маркираният(те) запис(и) от таблицата
Стартира режим на редактиране на текущия запис
Записва направените промени по текущия запис в базата данни
Отказва се от направените промени по текущия запис
Прочита наново данните от базата данни
Записва текущата позиция във временен буфер
Връща се на записаната във временния буфер позиция
Отваря екрана за задаване на условия (Същото като бутона Customize от Реда за Активно условие
 
Маркиране на редове в таблица
Маркирането на повече от един ред в таблица става по един от следните два начина:
-     позициониране на първи ред, който трябва да се маркира. Задържане на Shift и преместване със стрелките до последния ред, който трябва да се маркира.
-     Задържане на Ctrl и последователно натискане с левия бутон на мишката върху редовете, които трябва да се маркират.
Popup менюта
Към заглавията на колоните:
Функция
Описание
Sort Ascending
Извършва подреждане по стойностите в текущото поле във възходящ ред
Sort Descending
Извършва подреждане по стойностите в текущото поле в низходящ ред
Clear Sorting
Премахва зададеното подреждане. Данните са подредени в реда, в който са получени от сървъра
Group By This Field
Извършва групиране на записите по стойностите на текущото поле
Remove from Grouping
Премахва зададеното групиране по текущото поле
Group by Box
Показва или скрива областта за групиране
Footer
Показва или скрива Сумарния ред на таблицата
Group Footers
Показва или скрива Сумарните редове на групите
Remove This Column
Скрива текущата колона
Field Chooser
Показва диалога за избор на полета (същото като при натискане на бутона за избор на полета
Best Fit
Задава такава ширина на колоната, че точно да побира показаните в нея данни, включително и заглавието и
Best Fit (all columns)
Извършва Best Fit за всички показани колони
 
Към сумарните записи на групите и на таблиците:
Функция
Описание
Sum
Извършва сумиране на даденото поле
Min
Показва най-малката стойност на полето за групата или за всички записи
Max
Показва най-голямата стойност на полето за групата или за всички записи
Count
Брои записите в групата/ всички записи
Average
Изчислява средната стойност на полето за групата/ всички записи
None
Не показва никаква агрегирана стойност за полето
 
Към областите на групите:
Функция
Описание
Sort by Group Value
Сортирането на данните в таблицата се извършва на база на стойностите в полето за групиране (напр. При сортиране по Главна група записите ще бъдат в реда A,B,C,DNA,DNB,DNC)
Sort by Group Summary
Сортирането на данните в таблицата се извършва на базата на избрана агрегирана стойност, като възможните агрегирани стойности са показани като опции (Напр. Ако се избере Sum for Стойност ще се покаже първо групата с най-малка обща стойност на артикулите в нея, после тази с втора по-големина и така до тази с най-голяма обща стойност; Ако се избере Count for Номер на частта първо ще се покаже групата с най-малко позиции в нея, след това предпоследната по брой позиции и т.н. до тази с най-много позиции)
 
Групиране
 
Позволява групиране на данните на база на стойностите в едно или няколко полета
Задава се по един от следните два начина:
-     хваща се заглавието на колоната и се влачи до областта за групиране
-     от Popup менюто към заглавието на колоната се задава Group by this Field
Когато са избрани няколко полета групирането е първо по стойностите на това което в областта за групиране е показано най-вляво, после при еднакви стойности в него по това което е второ отляво надясно и т.н.
Преподреждането на полетата в областта за групиране се извършва с хващане и влачене на хванатото поле до желаната позиция.
 
В дадения пример групирането е по Главна група и по група. Показани са главните групи – A, B, C, DNA, DNB, DNC. После вътре във всяка Главна група е извършено групиране на група. Напр за главна група C има групи C0, C1 и C2. За главна група DNB има групи DNB1, DNB3 и DNB4.
 
Премахване на дадено поле от групирането се извършва по един от следните начини:
-     от Popup към заглавието на колната се избира Remove From Grouping
-     хваща се полето от областта за групиране и се влачи извън нея
 
Сортиране
Може да се извършва сортиране по една или няколко колони в таблицата, във възходящ (от най-малко към най-голямо) или низходящ ред (от най-голямо към най-малко)
Сортирането се извършва с натискане върху заглавието на колоната, при което в дясната част се показва символ индикиращ сортирането - - за възходящо и  а - за низходящо.
Сортирането по няколк колони се извършва като първо се задава сортиране по първа колона, а след това при натиснат клавиш Shift се задава последователно сортирането и по другите колони. При това данните са сортирани по първата колона, къдет стойностите в първата колона са еднакви, се сортират по втората, където стойностите във втората колона са еднакви по третата и т.н.
Изчистването на вече зададено сортиране се извършва с извикване на Clear Sorting от Popup менюто към заглавията на колоните.
Филтриране
Филтрирането представлява отсяване и показване само на записите, които отговарят на зададени условия. Филтрирането може да се извършва по три начина:
-     от заглавията на колоните
-     от реда за филтриране
-     от реда за активно условие
В най-десния край на заглавието на всяка колона има бутон с чието натискане се дава възможност за филтриране по стойностите в тази колона. След натискането на бутона се появява списък с всички възможни стойности в тази колона:
Срещу всяка стойност има поле за избор. При избор на една или повече стойности се показват само тези записи, които имат стойност в тази колона равна на някоя от избраните. При вече извършен избор на стойност и последващо натискане в полето за избор, то тази стойност се премахва от списъка на избраните.
 
Ако в някой от записите за избраната колона няма попълнена стойност то тогава се появяват две допълнителни възможности за избор:
(Blanks)
Показва тези записи, в които няма попълнена стойност за текущото поле (Може да се съчетае и с избор и на допълнителни конкретни стойности – например всички празни и тези, които са на 01.3.2006
(NonBlanks)
Показва всички записи, в които има попълнена стойност за текущото поле (не може да се съчетава с допълнителни стойности, защото в този случай се обезмисля самото условие. Т.е. ако се зададе някаква конкретна стойност(и) това вече вк;ючва условието да се покажат само полета с въведени стойности)
 
Освен това има две допълнителни опции:
(All)
Премахва всички зададени условия за текущото поле
(Custom…)
Дава възможност за задаване на по-сложни условия за полето
 
Задаване на (Custom…) условия
 
При натискане на  (Custom…) се отваря диалогов прозорец:
 
От този прозорец могат да се зададат до две условия за полето. Първо се избира какво е условието. Има следните възможности:
Equals
Е точно равно на. Например показване на всички записи с наличност 1 бройка (equals 1)
Does not equal
Е различно от. Например показване на всички записи с наличност различна от 0 (does not equal 0)
Is less than
Е по-малко от. (Всички записи с продажби под 100 броя – is less than 100)
Is less than or equal to
Е по-малко или равно на (Всички записи с продажби до 10 броя включително – is less than or equal to 10)
Is greater than
Е по-голямо от (Всички записи с продажби над 50 броя – is greater than 50)
Is greater than or equal
Е по-голямо или равно на (Всички записи с продадена поне една бройка – is greater than or equal to 1)
Like
Е подобно на. Позволява търсенето на стойности съдържащи желани символи (например – Всички записи с наименование съдържащи Filter – Like %Filter%; С наименование започващо с Filter – Like Filter%; С наименование завършващо на Left - %Left). Приложимо е само при символни полета
Not like
Не е подобно на. Позволява търсенето на стойности, които не съдържат зададени символи (Например в Наименованието няма Brakes – Not Like %Brakes%). Приложимо е само при символни полета
Is blank
Всички записи с празни стойности в текущото поле
Is not blank
Всички записи с попълнени стойности в текущото поле
 
След това се задава стойността с която да се сравнява.
 
След това може да се въведе и второ условие за избраното поле. При това се избира каква да е връзката между двете полета:
AND
Трябва да са изпълнени едновременно и двете условия (Например Наличност is greater than 0 AND Наличност is less than 50 – Показване на всички записи, за които наличността е по-голяма от 0 И е по-малка от 50
OR
Трябва да бъде изпълнено поне едно от условията (Например Наименование Like %Brakes% OR Наименование Like %Pads% - Наименованието трябва да съдържа Brakes ИЛИ Pads)
 
След въвеждането на едно или две условия се натиска бутона OK за извършване на филтрирането.
След задаване на условия за филтриране в заглавията на колоните, списък с активните условия се показва в Реда за активно условие.
От реда за филтриране
 
За всяка колона може да се въвеждат прости условия. В дадения пример за колоната “Code” е зададено да се покажат всички позиции, започващи с “11”. Знакът “*” означава, че след “11” може да има произволни символи (включително и да няма други символи”. Знакът “?” означава че може да има точно един символ на негово място. (Например “11?” означава всички позиции в които първите два символа са “11” и след това има точно един произволен символ). След задаване на условието се натиска Enter и на екрана се показват записите отговарящи на зададеното условие, а списък с активните условия се показва в Реда за активно условие.
 
От Реда за активно условие
Показва текущо зададеното условие. С натискане на бутоните дава следните възможности:
Премахва всички зададени условия
Временно дезактивира зададените условия. Те са показани в реда с активно условие и с повторно натискане на бутона могат да бъдат активирани
Показва списък с последно задаваните условия с възможност за активиране на всяко от тях:
Позволява задаването на сложни условия за едно или няколко полета
 
Задаване на сложни условия:
При натискане на бутона Customize се показва следния екран:
 
При натискане на бутона Press the button to add a new condition се добавя нов ред за задаване на условие:
 
След това се избира за кое поле ще се задава условието:
После се въвежда типа на условието. Тук освен условията описани в (Custom...)  при филтриране от Заглавията на колоните, могат да се избират и:
Between
От ... До .(Например Наличност от 1 до 3 броя -
Not Between
Не е в интервала От ... До (Например продажбите не са в интервала от 10 до 20 броя - 
In
Дава възможност за задаване на набор от стойности за полето (Например всички стоки в групи A, B, DNA и DNB -)
Задаването става в следния ред:
-     избира се условието In:
-     въвежда се първата стойност:
-     натиска се бутона
-     въвежда се втора стойност:
 - и така до въвеждане на всички желани стойности
not in
Дава възможност да се зададе набор от изключени стойности  за полето (например всички стоки, които не са в подгрупи 1 и 2 -)
 
При натискане на бутона Filter, може да се избира между следните опции:
Add Condition
Добавяне на ново самостоятелно условие в главната група от условия
Add Group
Добавяне на група от условия в главната група от условия
Clear All
Изчистване на всички условия
 
Добавянето на група от условия е от значение, когато трябва да има сложни връзки между различните условия. В дадения пример:
 
 
 е добавена група от условия , т.е. Описанието трябва да съдържа FILTER или PADS. Тъй като всички останали условия са свързани с И, то за да може тези две условия да се свържат с ИЛИ е необходимо да се дефинират като група.
С натискане на бутона може да се избира между следните опции:
Add Condition
Добавяне на ново самостоятелно условие в избраната група от условия
Add Group
Добавяне на група от условия в избраната група от условия
Clear All
Изчистване на избраното условие/група от условия
 
В заключение посочения пример:
 
задава следното условие – Всички записи за които наличността е между 1 и 3 броя и са от групи A, B, DNA, DNB и не са от подгрупи 1 и 2, и описанието им съдържа FILTER или PADS.
 
Допълнително към екрана има следните бутони:
Open
Зареждане от файл на записан преди това набор от условия
Save As
Записване във файл на зададения набор от условия
OK
Филтриране на записите на база зададения набор от условия и затваряне на екрана
Cancel
Затваряне на екрана без прилагане на зададения набор от условия
Apply
Филтриране на записите на база зададения набор от условия без затваряне на екрана
Подреждане на колоните
Реда в който са показани колоните на екрана може да се променя с хващане и влачене на заглавието на колоната до желаната позиция. Освен това може да се използва и Бутон избор колони. След натискането му се показва списък с всички колони от таблицата:
От този списък има следните възможности:
-     Преместване на колони – с влачене всяка колона може да бъде преместена до желаната позиция
-     Показване и скриване на колони – с натискане върху полето преди името на колоната, същата се скрива/показва
Работа със сумарните редове
В сумарните редове за всяка колона може да се задава изчисляването на различни агрегирани стойности  . Допустимо е избирането и на повече от една агрегирана стойност за колона:
 
 
 
 
 
Избор на стойност от списък
В много форми дадена стойност се избира от определен набор от стойности. В този случай на екрана присъства поле от вид списък:
                                                                               
 
Избирането на стойност става по един от следните начини:
-     отваряне на списъка и придвижване до избрания запис
-     написване на първите няколко символа от търсената стойност. При въвеждането на един или повече символи списъкът автоматично се позиционира на първата стойност започваща с тези символи. След намиране на близка стойност може да се отвори списъкът и да се избере конкретната търсена стойност или с натискане на стрелка надолу или нагоре да се преминава между различните стойности. Ако е направена грешка при въвеждането на символите може с натискане на Esc да се откажат всички въведени символи или с Backspace да се изтрие само последнят въведен.