Меню
Индекс

Приключване на поръчка

 
От списъка на поръчките
 
Намира се желаната поръчка (виж Намиране на поръчка)
Натиска се F12
Натиска се десния бутон на мишката върху избраната поръчка и от Popup менюто се избира Приключване
 
От формата работа по поръчка
 
Влиза се във формата работа по поръчка (виж Намиране на поръчка)
Натиска се F12
Избира се от менюто Поръчка / Приключване
 
Потвърждава се приключването на поръчката.
 
 
Ако поръчката не е за външен клиент автоматично се отпечатва съответната сметка. Ако е за външен тя се появява като нефактурирана на екрана за фактуриране на касиера и при получаване на парите той издава фактура.