Меню
Индекс

Поръчки от Internet

Във формата се показват и обработват поръчките въведени през Web страницата на фирмата.
 
Тя се отваря автоматично ако има постъпили нови поръчки и ако в права за достъп за служителя е активирана функцията "Автомат.проверка за получени поръчки от Internet"
Ако има незареден ред от поръчката , системата ще изведе съобщение с номера на реда.
Показват се две таблици. В първата е списъка на поръчките, в който са дадени следните данни:
Пор.№
Пореден номер на поръчката в системата за Internet поръчки
Дата
Дата на създаване на поръчката
Статус
Статус на поръчката:
0     НОВА
1     ЗАПИСАНА
2     ВЪВЕДЕНА
3     ИЗПИСАНИ ЧАСТИ
4     ПРИКЛЮЧЕНА
Клиент №
Kод на клиента създал поръчката
Фирма
Име наклиента
Транспорт
Описание на начина на транспортиране на частите
№ пор. дилър
Зададен от клиента номер на поръчка
Забележки
Поле за забележки към поръчката
 
От таблицата се извикват следните функции:
Създаване поръчка (Ctrl + N)
Създава нова поръчка в избрания обект и с избрания сплит и прехвърля в нея всички стоки със статус 0 (НОВА). Маркира поръчката като 2 (ВЪВЕДЕНА). Изпълнява се само ако статуса на поръчката е 1 (ЗАПИСАНА)
 
При натискане на бутона Всички поръчки се показват всички поръчки, въведен през Web системата независимо от статуса им. Иначе се показват само тези със статус 1 (ЗАПИСАНА).
 
В долната таблица се показват стоките включени в избраната поръчка. Показват се следните колони:
Номенкл.№
Номенклатурен номер на поръчаната стока
Описание
Описание на стоката
Ед.цена
Единична продажна цена без отстъпка и ДДС
Кол.
Поръчано количество
Отст.
Дадена отстъпка в проценти
Сума
Обща стойност на реда без ДДС
Статус
Статус на записа:
0     НОВА
1     ОТКАЗАНА
2     ПРИЕТА
3      ИЗПИСАНА
Заб.
Поле за забележки към позицията
 
От таблицата се извикват следните функции:
Отказ на реда
Променя статуса на реда на 1 (ОТКАЗАНА) и не прехвърля стоката в основната система
Промяна на номенклатурния №
Променя номенклатурния номер на стоката
Отваряне на поръчка (Ctrl+O)
Показва поръчката от основната система, в която е прехвърлена стоката
Картон на стоката (F3)
Отваря картона на стоката