Меню
Индекс

Отваряне нова поръчка

 
Натиска се Ctrl+N за отваряне на формата за нова поръчка
Избира се меню Сервиз / Откриване на поръчка или се натиска бутонът .
 
Въвежда се номер на шаси или регистрационен номер на автомобила. Ако автомобилът посещава сервиза за първи път се появява съобщение, че не е намерено това шаси в базата данни и се предлага да се създаде нов запис. След това се отваря екрана за въвеждане на данните за автомобила.
Ако не се знае шасито се натиска бутона , при което се отваря екранът с данни за автомобилите  и се намира автомобилът по други данни. След затваряне на екрана за автомобилите в новата поръчка автоматично се записва автомобилът, въхру който е бил позициониран курсора.
 
След въвеждане на автомобила автоматично се попълва и клиентския номер.
 
Ако трябва да се смени клиента се въвежда новия номер или се натиска за търсене на клиент по други полета. След затваряне на екрана за клиентите автоматично се записва клиентът, върху който е бил позициониран курсора.
Ако трябва да се създаде нов клиент се въвежда нула в клиентски номер или се натиска бутона в дясно от клиентския номер.
 
Ако е необходимо се коригира километража на автомобила, вида на поръчката и режима на отчитане на труда.
 
Ако е необходимо и допустимо за дадения клиент може да се променят данните за него (име, адрес и т.н.) за конкретната поръчка. Например за клиенти, които не искаме да въвеждаме в базата данни може да се използва един и същ клиентски номер, а после в конкретната поръчка да се въвеждат данните за клиента.
 
С придвижване до бутона OK и натискане на Enter се отваря новата поръчка и на екрана се показва формата за въвеждане на данни по поръчката.
 
Натиска се върху бутона OK.