Меню
Индекс

Отпечатване на работна карта

 
Влиза се във формата Работа по поръчка (виж Намиране на поръчка)
 
Натиска се F9
Избира се от менюто Поръчка/ Печат / Работна карта
 
Въвежда се очакваната дата и час на завършване на ремонта и се натиска бутона .
 
Работната карта се отпечатва на зададения принтер.