Меню
Индекс

Отпечатване на проформа

 
От списъка на поръчките
 
Намира се желаната поръчка (виж Намиране на поръчка)
 
Натиска се десния бутон на мишката върху избраната поръчка и от Popup менюто се избира Проформа
 
От формата работа по поръчка
 
Влиза се във формата работа по поръчка (виж Намиране на поръчка)
 
Избира се от менюто Поръчка / Печат / Проформа фактура
 
На екрана се появява форма за задаване на параметри за отпечатване на проформата.
 
Във формата автоматично са попълнени номер на поръчката и сервиз.
 
В полето Валута се избира в каква валута да се издаде проформата. Ако не се избере валута се използва тази на сервиза.
 
Във Вид курс се задава по кой курс да се преизчисляват продажните цени зададени в други валути. Ако не се избере се използва видът курс по подразбиране.
 
В Дата се задава от коя дата да се вземат курсовете на валутите. По подразбиране е текущата дата.
 
Ако е сложена отметка на всички позиции се отпечатват и операциите които не са обработени (например при изготвяне на оферта).
 
При натискане на на екрана се отпечатва проформа фактурата.