Меню
Индекс

Основни операции

Основните операции с изключение на свободния текст се водят в съответните номенклатури. За всяка от операциите са зададени следните основни характеристики
Ценообразуване в поръчката
В сервизната поръчка всяка операция се характеризира с единична цена, валута, в която е дадена, цената, и отстъпка. Начинът на определяне на тези характеристики е следния:
Сервизни операции (труд)
Сервизните операции са извършените от сервизните работници дейности включени в номенклатура на работните операции. Могат да бъдат зададени с определено количество единици (време) в номенклатурата или количеството да се въвежда в поръчката. Също така могат да принадлежат към определен вид сервизни дейности или да се водят самостоятелно.
Когато е зададен вид сервизна дейност за работната операция то единичната цена и ценовата група се задават за вида сервизна дейност общо. Когато работната операция се води самостоятелно то тогава тя има своя единична цена и ценова група.
Допълнителни характеристики на сервизните операции:
 
За сервизната операция, както и за типа сервизна операция се задава мерна единица (мярка). Тя определя размерността на количеството. Възможно е в един сервиз да се използват няколко различни мерки. В този случай в Системни константи, за всяка мярка в полето Стойност се въвежда кратността на мярката спрямо определена базова мярка. Например ако базата е 1 минута и имаме мярка отчитаща 5 минути в стойност се въвежда 5. За друга мярка отчитаща един час се въвежда 60 и т.н. Също така в сервиза може да се въведе делител с цел в справките количеството труд да се показва в друга мярка различна от базовата. Например за цитирания вариант ако искаме справката да се извежда в часове за делител трябва да се въведе 60. В този случай вместо да се покажат 90 минути в справките ще се извежда час и половина. Трябва да се има предвид че базовата стойност трябва да се избере преди започване на използване на програмата. За всяка мярка може да се извършва промяна на коефициента, което няма да доведе до промяна на вече обработените операции. Делителя за сервиза може да се променя във всеки момент.
 
Обработка на сервизните операции
При въвеждане на сервизна операция в поръчката тя се записва със статус 0
(необработена операция).
При задаване на записване на операцията се генерира нов ред в таблицата за сервизните операции съдържащ данни за код на операцията, идентификатор на реда от поръчката, код на служител отговарящ за операцията и съответният ред в клиентската поръчка става със статус 2 (завършена операция).
Стоки
Стоките са всички стоки и материали, с които работи фирмата.
 
Допълнителни характеристики на стоките:
 
Движение на стоките
Както е споменато по-горе, за всяка стока се съхраняват три количества : налично, резервирано и поръчано. Връзките между тях са следните:
 
Налично количество
Променя се при:
 
Резервирано количество
Променя се при:
- промяна на статуса на ред от клиентска поръчка съдържащ стоката
Статуси на ред от клиентска поръчка, при които се резервира количество:
3 - заявена за незабавно изписване стока
4 - резервирана стока
5 - заявена за доставка стока
6 - чакаща складова доставка стока
7 - маркирана за заявяване за доставка стока
Статуси, при които не се резервира количество:
0 - необработена операция
8 - изписана стока
9 - изписана на червено стока
10 - информативен запис
11 – има наличност
12 – няма наличност
 
Полето отразява резервираните (запазените) по клиентски поръчки бройки. Резервиране се извършва винаги, след въвеждане на стоката в клиентска поръчка от потребител с права да обработва стоките, до изписване на стоката.
 
Ако поради някаква причина резервирането е нежелателно, то трябва статуса на частта в клиентската поръчка да се промени на "Информативен"
 
Поръчано количество
Увеличава се след изпращане  на поръчка за доставка съдържаща стоката.
Намалява се когато поръчаната стока бъде получена или се маркира като неполучена стока (Статус на поръчаната стока 3 или 4)
 
Работата със стоките може да се раздели на следните основни дейности:
Работа със стоки в клиентски поръчки
Работа със стоки в поръчки за доставка
Работа със стоки при доставки между складове
 
Работа със стоки в клиентски поръчки
 
При въвеждане на стоки в клиентска поръчка програмата автоматично опеределя статуса им. Тази обработка зависи от типа поръчка и правата на съответния потребител.
 
При поръчка от тип ОФЕРТА стоките остават със статус Нов запис.
 
Ако потребителят няма права да обработва стоки, то програмата проверява дали има наличност от съответната стока и определя статус Има наличност или Няма наличност.
 
Ако потребителят има права да обработва стоки, то в зависимост от наличността, флага за проверка на наличности и поръчките за доставка се определя стаутс За изписване, За поръчване или Чакаща доставка.
 
Ако в дадена клиентска поръчка има стоки със статуси За поръчване или Чакаща доставка , то нейното състояние автоматично се променя на ЧАКАЩА ЧАСТИ.
 
След зареждане на стока от клиентска поръчка в поръчка за доставка статуса на стоката в клиентската поръчка става Поръчана.
 
След завеждане в склада на стока, пристигнала по определена клиентска поръчка, автоматично статуса на стоката в клиентската поръчка става За изписване.
 
Ако всички стоки по дадена клиентска поръчка са доставени то състоянието и става ЗА ИЗПИСВАНЕ, а ако само някои са пристигнали той става ПОЛУЧЕНИ ЧАСТИ.
 
 
Ръчна промяна на статуса на стока от клиентска поръчка
 
 
 
Работа със стоки в поръчки за доставка
Поръчките за доставка се разделят на два вида - временни и нормални. Временните поръчки се използват за обработка на заявките от сервиза, склада.
След извършване на корекции стоките от временните поръчки се прехвърлят в нормалните.
 
За всеки склад предварително са дефинирани 3 вида временни поръчки:
 
Временна "Клиентска" поръчка за доставка
В нея се записват всички одобрени заявки за поръчване от сервиза. Записва се за коя сервизна поръчка са заявени частите. Забранени са ръчните корекции.
Временна "Складова" поръчка за доставка
В нея се записват всички стоки, които трябва да се поръчат за попълване на складовите наличности. До прехвърлянето в постоянна поръчка се допуска промяна и изтриване на записи.
Временна поръчка за доставка "Други"
Използва се за запис на предложения за поръчване по преценка на служителите от резервни стоки. До прехвърлянето в постоянна поръчка се допуска промяна и изтриване на записи.
 
При нужда може да бъдат добавяни и нови временни поръчки.
 
При генериране на нова поръчка за доставка тя е със статус ОТВОРЕНА, а частите включени в нея със статус ПРЕДЛОЖЕНИЕ. След извикване на функцията Изпращане на поръчка статуса на поръчката става ИЗПРАТЕНА, а на частите ИЗПРАТЕНИ.
При получаване на части от поръчката статуса й става ПОЛУЧЕНИ ЧАСТИ, а на съответните части ПОЛУЧЕНИ. Ако дадена част е отказана от доставчика то нейния статус се променя на ОТКАЗАНА.
Възможно е променяне на статуса на стока в поръчка от ПОРЪЧАНА на ЧАКАЩА ДОСТАВКА, което маркира че се очаква забавяне на доставката на стоката и в Наблюдение склад, полето поръчано количество на реда на тази стока се оцветява в червено за предупреждаване за очакваното закъснение при доставката.
 
След получаване на всички стоки или отказване на всички неполучени статуса на поръчката става ПРИКЛЮЧЕНА.
 
Работа със стоки при доставки между складове
 
В програмата са разработени функционалности за връзка между централен и отдалечени складове. Те са интегрирани в целият процес на работа – от изпращането на поръчка за доставка до генериране на документ за прехвърляне между складовете и приемане на стоката в отдалечения склад. За всеки склад може да се зададе връзка към определен клиентски номер от таблицата на контрагентите. При изпращане на поръчка за доставка към контрагента свързан с централния склад автоматично се генерира клиентска поръчка с номер равен на номера на отдалечения склад по 1000 + 1 (т.е. при склад номер 4, поръчката е 4001). със заявените стоки. Статуса в поръчката за доставка на отдалечения склад автоматично се променя на “НАЛИЧНА В ГЛАВЕН СКЛАД” ако има достатъчна наличност в централния склад. Ако стоките не са налични в централния склад, то при поръчване от централния склад към доставчиците статуса в отдалечения склад се променя на “ПОРЪЧАНА ОТ ГЛАВЕН СКЛАД”. При пристигане на стоките в централния склад, статуса става “НАЛИЧНА В ГЛАВЕН СКЛАД”.
При изписване на стоките от централния склад те се прехвърлят във втора клиентска поръка с номер равен на номера на отдалечения склад по 1000 + 2 (т.е. при склад номер 4, поръчката е 4002), където те стоят до приемането им от отдалечения склад или обратното им връщане в централния. Също така статуса на поръчаните стоки в отдалечения склад се променя на “ИЗПРАТЕНА ОТ ГЛАВЕН СКЛАД”.
Приемането на стоките в отдалечения склад се извършва от форма “Вътрешни операции”. Приемането може да бъде по документ за изписване или по избрани позиции. След приемането на стоките се генерира документ за вътрешна операция между двата склада за приетите стоки. Изпратените стоки се премахват от клиентската поръчка на централния склад. В поръчката за доставка на отдалечения склад стоките се маркират като получени и се отразяват и в клиентските поръчки на отдалечения склад.
 
Свободен текст
Въвежда се свободно описание, мерна единица, единична цена и обект, в който се отчита прихода. Използва се за отчитане на консумативи и др. материали, които не преминават през складовете и на външни услуги.
Пакет
Дефинира се нов номенклатурен номер, при чието въвеждане в поръчката или автоматично се въвеждат стъставляващите го единици или се въвежда като една позиция, а при обработката му се изписват включените в него стоки и се отчита включения в него труд. Съществуват три вида пакети - зададние, комплексна цена и смес
Комплексна цена
Предварително зададена съвкупност от стоки и сервизни операции, която се въвежда в клиентската поръчка и при обработвенто й се изписват включените стоки и се отчитат като извършени включените сервизни дейности. Количеството на комплексната цена винаги е единица.
Смес
Предварително зададена съвкупност от стоки, която се въвежда в клиентска поръчка и при обработването й се изписват включените стоки.