Меню
Индекс
  • CAR_IS
  • Основен екран

Основен екран

 
Съдържа следните части:
 
Меню на приложението
Показва основни функции по управление на програмата:
Индекс – отваря индекса на помощната система
Показване навигационното меню – показва навигационното меню за функциите, свързани с отворената форма
Минимизиране – свива прозореца на приложението
Максимизиране – разгъва прозореца на приложението на целия екран
Затваряне – прекратява работата с приложението
Последни поръчки – показва списък на последните клиентски поръчки, в които е влизал потребителя, с възможност са повторно влизане във всяка от тях
 
Лента с бутони за бърз достъп
Показва бутони за достъп до най-често използваните функции на системата:
 
Откриване на нова поръчка
 
Работа по поръчка
Работа за извършване
Записване за ремонт
 
Издаване на фактура
 
Наблюдение на склада
 
Завеждане на стоки
 
Поръчки за доставка на стоки
Поръчки на клиенти през Интернет
 
Щемпеловане на времето
Картони на монтьорите
 
Данни за сервизните операции
Пакети
Автомобили
Контрагенти
Кошница
 
Меню с функциите на програмата
 
Менюто е разделено на отделни страници (групи). Всяка страница е свързана с определена функционална група от работата на програмата:
Склад - работа със стоките. Въвеждане данни за стоките, Завеждане на стоки, Обработка на поръчки за доставка, Въвеждане на вътрешни операциии и допълнителни номенклатури и справки свързани със стоките.
Сервиз - Работа по клиентските операции. Отваряне, Работа и Приключване на клиентски поръчки.Дефиниране на сервизни операции и Отчитане на труда. Издаване на фактури
Автомобили – Конфигуриране на автомобили, Следене на поръчаните и наличните автомобили, задаване на параметри (базови цени, опции и цветове) свързани с конфигурирането на автомобилите
Настройка - Въвеждане на общи данни за работата на системата и поддръжка на номенклатурите.
Справки – Извеждане на справки от информационната система
Допълнителни – Промяна на парола на текущия потребител, Ново включване към системата, Помощни функции за системата. В това меню се добавят и външните функции към програмата
Прозорци – Управление на отворените форми
Таблица – функции свързани с работата с таблиците (търсене, печат и експорт) и с настройки на параметрите на таблиците
Помощ – Извеждане на помощ за работа със системата
 
Някои от функциите от менютата могат да се извикват и с клавишни комбинации. Описанието на клавишните комбинации е дадено в описанията на отделните групи функции.