Меню
Индекс

Описване на оплакванията на клиента и работите (задания), които трябва да се извършат

 
Ако поръчката не е показана на екрана
Натиска се Ctrl + O за показване на списъка с отворените поръчки
Избира се Менюто Сервиз / Работа по поръчка или се натиска бутона
 
Избира се поръчка по която ще се работи (Виж Намиране на поръчка)
 
Въвеждане на свободен текст
 
В полето описание се въвежда описанието на заявеното от клиента оплакване. Ако по поръчката няма обработени операции или части, то програмата автоматично маркира текста като оплакване. Ако вече има обработени операции то програмата маркира записа като коментар, но оператора може да го промени на оплакване.
 
Зареждане на задание от номенклатура
 
Ако заданието е предварително дефинирано (записано в номенклатурата на заданията) има два начина за въвеждането му в поръчката. Първият е да се напише кода на заданието в полето "Номенклатурен №". Вторият е с натискане на F5 или с избиране на Поръчка / Търсене / Пакети да се покаже списъка на пакетите, да се избере съответното задание и да се зареди в поръчката през кошницата (Виж Избор на операции)