Меню
Индекс

Нова поръчка

Нова поръчка
 
При отваряне на поръчката трябва да се въведат следните данни:
Обект
Сервиз, в който се отваря поръчката. По подразбиране е текущия сервиз на потребителя
Сплит (Направление на поръчката)
Избира се от списъка с дефинираните направления на поръчки. Автоматично излиза зададения сплит по подразбиране за сервиза
Реф.№
Референтен номер при клиента на поръчката (използва се при ремонти по възлагателни писма на застрахователи за записване на номер на щета). Въвеждането му не езадължително.
Номер на шаси
Не се въвежда ако е поръчка за покупка на части. Въвежда се номер на шаси на автомобила, който ще бъде ремонтиран или от Popup меню с избиране на Търсене автомобил или с натискане на бутона се извиква списъкът от всички автомобили за избор или добавяне на нов автомобил. След избиране на автомобил от списъка неговото шаси автоматично се записва в полето.
От Popup менюто с избиране на Справка автомобил или с натискане на бутона се влиза в картона на избрания по поръчката автомобил.
С натискане на бутона директно се отваря екран за въвеждане на данни за нов автомобил.
Ако се въведе номер на шаси, което го няма в базата данни, програмата предлага създаване на картон на нов автомобил.
След попълване на номера на шасито автоматично се изписват и данните за собственика на автомобила. За определени клиенти (виж полетата Пром.фирма в пор. и Пром.данни в пор. във формата Фирми) е възможно редактирането на името и данните директно в поръчката.
Ако автомобилът е включен в програма за абонаментно обслужване, то се отваря екран с данни за абонаментното обслужване. На екрана се показва следната информация – срок на валидност на абонамента, километри, до които е валиден абонамента, информация за автомобила; код, наименование и описание на абонаментния план. След отваряне на поръчка в нея автоматично се генерира ред с наименованието на абонаментния(те) план(ове).
Ако в картона на автомобила има попълнен текст в полето Напомняне за следващо посещение, то той се показва на екрана и се записва в поръчката като оплакване.
Ако за автомобила има неизвършени акции, автоматично се отваря гаранционно направление на поръчката или нова поръчка с гаранционно направление (в зависимост от параметъра Отваряне отделна поръчка акции в Данни за фирмата) и в нея се записват акциите, които трябва да се извършат
 
Рег.№
Въвежда се регистрационен номер на автомобила
ако не се знае номера на шасито.
Програмата проверява за всички варианти на въведения регистрационен номер (на кирилица и латиница, без интервали и с интервали между буквите и цифрите).
Ако се въведе регистрационен номер, който го няма в базата данни с автомобили, програмата предлага създаване на картон на нов автомобил.
 
Клиентски номер
Попълва се номера на клиент ако не е въведен номер на шаси. Може с избиране от Popup меню на Търсене клиент или с натискане на бутона да се извика списък от всички клиенти за избор или добавяне на нов клиент. След избор на клиент от списъка неговият код автоматично се записва в полето. Също така може да се промени клиентския номер ако автомобилът е собственост на един клиент, а поръчката трябва да се отвори на друг клиент (например при ремонти към застрахователи).
От Popup менюто с избиране на Справка клиент или с натискане на бутона се влиза в картона на избрания по поръчката клиент.
С въвеждане на 0 в полето или с натискане на бутона директно се отваря екран за въвеждане на данни за нов клиент.
 
Ако в Данни за фирмата е зададено че тя издава и използва магнитни клиентски карти то под полето клиентски номер се показва бутон Карта. С натискането му и прекарването на клиентската карта през четеца директно се попълват данните за клиента и неговия автомобил. Следва да се има предвид че ако в кода на картата има символи и е превключено на българска клавиатура, то системата няма да разпознае правилно картата и ще изведе съобщение че има символи на кирилица. В този случай следва клавиатурата да се превключи на латиница и да се повтори прочитането на картата
 
Ако за съответния сервиз е зададено Търсене автомобил от клиентски номер, то при въвеждане на номер на клиент автоматично се попълват и данните за неговия автомобил.
Контакт
Номер на лице за контакт  . Попълва се автоматично ако в “Данни за клиента”  е зададено “Лице контакт ” . При въвеждане на 0 или натискане на бутона автоматично се отваря форма за въвеждане на данни за нов контакт.
От това поле може да се променя контакта, когато е зададено повече от едно лице за контакт.
От полето могат да се извикат функциите:
  • Справка за клиента (бутон ) за отваряне на формата Контакти
  • Търсене на клиент (бутон ) за отваряне на формата Контакти 
 
Вр.
Връзка тип - представява вида връзка между лицето за контакт и клиента.Списъчно поле , предоставя избор между :
Представител на собственика
Собственик
Шофьор
 
 
 
Километри
Въвеждат се километрите на колата при постъпването й в сервиза.
Повт.посещение
Флаг указва дали посещението е повторно
Причина
Списъчно поле , позволява избор за причина за повторно посещение , ако е настроено от данни за фирмата полето позволява въвеждане на свободен текст.
Вид поръчка
Избира се дали поръчката се отваря за продажба на части или ремонт на автомобил, или за съставяне на оферта
Отворена за всички сервизи
Ако бутонът е в натиснато положение, то отворената поръчка ще бъде достъпна и за другите сервизи. В противен случай по поръчката ще може да се отчита труд само от сервиза, от в който е отворена поръчката.
Клиентска група
Ако за конкретната поръчка трябва да се дадат отстъпки различни от тези дефинирани за клиента, то тук се въвежда групата, на която съответстват тези отстъпки. Тогава в поръчката винаги се взимат отстъпките за въведената в това поле група дори и ако са по-ниски от тези дефинирани за клиента. Вече избраната клиентска група се премахва чрез изтриване на текста в полето
Цена труд
В полето може да се зададе специална цена на труда за конкретната поръчка. Цената се задава в местна валута за базова единица труд (съотношението на различните мерни единици към базовата се задава от Системни константи)
Код операция
След избор на автомобил в това поле се показва номенклатурния номер на сервизна операция, който ще излиза по подразбиране в клиентската поръчка, ако такъв е дефиниран за съответния модел автомобил. Ако оператора желае може да го промени за конкретната поръчка.
Кол.гориво
Въвежда се приблизителното количчество гориво в резервоара на автомобила при постъпване в сервиза
Секретен болт
Флаг дали автомобилът е със секретни (заключващи) болтове на джантите
Внесен депозит
Показва сумата на внесения по поръчката депозит. С натискане на бутона Нов се отваря форма от която се преглеждат внесените депозити и се въвеждат данни за нови депозити (виж Внесени депозити по поръчка).
Външен оглед
Могат да се въведат забележки свързани с външния вид на автомобила при постъпването му в сервиза
Забележки
Може да се въвеждат забележки към поръчката. С натискане на бутона се отваря форма показваща записани текстове на забележки, от която може да се избере определен текст.
Полетата Кол.гориво, Секретен болт, Внесен депозит, Външен оглед се показват само ако от Данни за фирмата е зададено да се работи с допълнителните данни по поръчките.
 
Ако в сервиза се работи с магнитни карти за идентифициране на поръчките, то по всяко време може да се прекара магнитна карта, която да се свърже с поръчката. При успешно прочитане на картата се извежда съобщение.
След попълване на данните се натиска за създаване на новата поръчка. Ако се работи с магнитни карти на служителите се отваря екран за идентифициране на служителя с картата му. Програмата автоматично генерира номер на поръчката и отваря формата за въвеждане на данни по поръчката. Ако за автомобила има зададено напомняне то се показва на екрана с възможност за избро дали да бъде изтрито или да остане и за следващото посещение. Ако направлението (сплита), който се отваря е гаранционен и за него е зададено да се извършва проверка за гаранционен срок и автомобилът не е в гаранционен срок или не са зададени начало и край на гаранцията, то програмата извежда съобщение за грешка и не позволява създаването на поръчката.
 
В случай, че за автомобилът има отворени поръчки в системата, се извежда съообщение за това. Ако потребителя има право да отваря повече от една поръчка за автомобил се предлага възможност за отваряне на поръчката. В противен случай се показва списък с отворените за автомобила поръчки:
 
Поръчките, до които потребителя има достъп се показват с черен цвят, а тези до които няма – с червен. При двойно натискане върху избрана поръчка се влиза в нея.
 
Ако потребителя има право да отваря повече от една поръчка за автомобил, то бутонът Нова поръчка е активиран и при натискането му се отваря нова поръчка за автомобила.
 
Ако за въведения автомобил има записан час за посещение и отварянето на поръчката не е извикано от записания час се извежда предупреждение че автомобилът има записан час и се дава възможност за свързване на поръчката със записания час.
Ако в настройките на обекта е зададено “Задължително записване за посещение” то само потребител с права за “Отваряне поръчка без предварително записан час” може да създаде поръчка без автомобилът да е бил предварително записан за ремонт.
При свързване на поръчката със записан час в нея автоматично се въвеждат оплакванията записани към часа за посещение.
 
Ако за клиента по поръчката има дефинирани условия за ремонт, то се отваря таблица с дефинираните условия, за избор кои да се приложат за конкретната поръчка. Описанието на таблицата е дадено в Работа по поръчка – Избор на условия по договор за ремонт.
 
Ако за сервиза е зададено че се използва връзка с Audatex се появява диалогов прозорец за потвърждаване на изпращане на данните към системата Audatex. Ако за сервиза е зададено, че има връзка с ProfitManager и за потребителя е зададено, че се извършва „Запис поръчки ProfitManager”, то се извършва изпращане на данните за поръчката към ProfitManager.