Меню
Индекс

Намиране на поръчка

 
Ако не е отворен списъкът на поръчките се :
Натиска Ctrl + O за отваряне на списъка
Избира Менюто Сервиз / Работа по поръчка или се натиска бутона
 
 
Търсене по номер на поръчка
В полето номер на поръчка се въвежда търсеният номер на поръчка. След натискане на Enter или Tab програмата позиционира курсора на поръчката с въведения номер. Ако поръчката има повече от един сплит в следващото поле може да се въведе желания сплит и пак след натискане на Enter или Tab курсора се позиционира на търсения сплит. После с натискане на Enter или Space bar се влиза в поръчката.
Въвеждат се номера и сплита на поръчката и после се натиска върху бутона
 
Търсене по други полета
 
Поръчката може да се търси и по всяко от полетата показани на екрана. За целта
 
Ако поръчката е приключена:
В полето показване се избира  Всички поръчки :
 
Курсора се позиционира на съответното поле и се натиска Ctrl + F
Избира се меню Таблица / Търсене.
 
Въвежда се търсената стойност и се натиска Enter или се натиска
Курсора се позиционира върху първеният намерен запис отговарящ на условието или се извежда съобщение, че не е намерен запис.
Ако искаме да намерим и следващи записи отфоварящи на условиете пак се натиска Enter или се натиска .
Когато сме намерили желаната поръчка натискаме Esc или за да се затвори екрана за търсене.
 
Влизане в поръчката
 
В поръчката се влиза с
натискане на F8 или
Двукратно натискане на левия бутон върху реда на поръчката или с извикване на Popup Менюто с десния бутон и избиране на Влизане или с натискане на бутона Влизане