Меню
Индекс

Използване на Обобщаваща таблица

 
Обобщаващата таблица позволява да се показват в по-прегледен вид данните по няколко критерия (например период, клиент и вид операция). Таблицата се извиква след изпълнение на справката. При това всяко избрано в справката поле може да се позиционира в една от четирите области:
Row Area
Определя редовете в таблицата
Column Area
Определя колоните в таблицата
Filter Area
Не се показва в таблицата, но може да се извърши филтриране по полето
Data Area
Полето се използва за изчисление на стойност. В тази област има смисъл да се задават само цифрови полета (за количество или сума), тъй като отделните стойности се сумират за да се получи показваната в обобщената таблица стойност.
 
Първоначално всички полета са във Filter Area. Оттам де могат да бъдат преместени в другите области
На графиката е показана обобщена таблица на базата на справка “Приходи детайлно”. За редове са избрани полетата “Дата – година” и “Дата –месец”, получени от избирането на колона “Дата” в групиране при зададен начин на групиране по “Година” и по “Месец”. За колоните е избрано полето “Вид операция”. За стойностите са избрани колоните “Приход лева”, “Себестойност лв.” и “Печалба лв.” Така за всяка година и месец се получава сумата по видове операция за трите графи и обща сума за целия месец/година. Също така в общите суми за колоните се получава сумата за всеки тип операция за показания период.
 
Премахването на поле става при показан списък с влачене извън таблицата или с извикване на Popup менюто и натискане на Hide.
Подреждането на полетата в дадена област също може да се променя с влачене на полето или с извикване на Order от Popup менюто и избор на някоя от опциите:
Move to Beginning
Поставя полето на първо място в дадената област
Move to End
Поставя полето на последно място в дадената област
Move Left
Премества полето една позиция наляво
Move Right
Премества полето една позиция надясно
 
 
 
Сортирането на данните може да бъде във възходящ или низходящ ред. Промяната се прави с еднократно натискане с левия бутон на мишката върху даденото поле. В десния край на полето е обозначено пордреждането, като за възходящо символа е ,  а за низходящо - .
По всяко поле може да се извърши филтриране на показаните данни. Това се извършва с натискане върху в дясната част на полето и маркиране на записите, които да се покажат или маркиране/размаркиране на Show All за показване/скриване на всички записи.
 
От менюто Таблица, група Обобщаваща таблица може да се извика Печат, Запис в Excel или Копиране на обобщаващата таблица.