Меню
Индекс

Изчисляване на заплати

Обработката е на всички монтьори от активния сервиз.
 
В полето Брой работни дни се въвеждат броя работни дни за месеца, и с натискане на бутона те се копират за всички монтьори, после се променят в таблицата тези, които имат различен брой работни дни.
 
Задават се година и месец, общо ДМС (Допълнително материално стимулиране) и метода на сервиза за пресмятане на заплатите.
 
Автоматичното пресмятане става с натискане на бутона , след което данните в таблицата могат да будат променяни ръчно. При извършване на пресмятането потребителя задава дали да се пресметне наново разпределението на ДМС(допълнително материално стимулиране) или не.
 
Заплатата на служителя се изчислява в следния ред.
разпределя се отчетената от групите заработки съгласно зададените проценти по съответните монтьори.
Изчислява се заработката в зависимост от избрания метод:
Пресмятане по сумата на личната заработка – използва се сумата, отчетена от конкретния монтьор (колона Сума по поръчки)
Разпределяне на сумата на общата сервизна заработка – сумират се заработките на всички монтьори от сервиза и се разделят на общия брой работни единици (AW или часове). Получената средна цена на единица се умножава по броя работни единици, отчетени от монтьора.
Пресмятане по коедфициент за броя работни единици – Задава се фиксирана сума, която се умножава по броя работни единици за получаване на заработката.
Работните единици се разделят на работните дни за полчаване на средно дневна заработка, за която по таблицата от Проценти заработка се определя процента възнаграждение
Изчислената заработка се умножава по определения процент възнаграждение, с което се получава заплатата (която се появява в колона Заработка на таблицата).
 
Разпределянето на ДМС между служителите се извършва на база на отработени дни.
 
Бутон отваря форма за обработка на групите от монтьори в активния сервиз, и техните проценти. Бутон отваря форма за въвеждане на процентите на заработка за активния сервиз.
 
 
 
 
С бутон се показват данните готови за разпечатване.
 
С бутон се затваря формата.