Меню
Индекс

Изчисляване лихви

От формата се извършва изчисляване на лихви по просрочени фактури
В таблицата Клиенти в просрочие се показва информация за всички клиенти с просрочени фактури. Ако не е отметнато „Всички клиенти“ се скриват тези клиенти, за които са изсчислени всички лихви до момента на пълното погасяване на задълженията им.
В таблицата се показва следната информация:
Поле
Описание
Клиент №
Клиентски номер
Клиент
Име на клиента
Сума в просрочие
Обща сума на частта от издадените фактури, която е в просрочие
Текущо задължение
Стойност на задължението на клиента към настоящия момент
Последно плащане
Дата на последно получено плащане от клиента
Последна дата лихва
Дата, до която има изчислени лихви
Фиксиран лихвен %
Флаг дали за изчисляване на лихвата се използва фиксиран лихвен % или Основния лихвен процент (ОЛП) плюс надбавка
Лихвен % / Надбавка
Лихвен процент за клиента(при фиксиран лихвен %) или надбавка над ОЛП
В таблицата Фактури се показват всички фактури за избрания клиент с просрочени задължения. Ако не е отметнато „Всички фактури“ се скриват тези фактури, за които са изчислени лихви до момента на пълното им погасяване.
В таблицата се показва следната информация:
Поле
Описание
Фактура
Номер на фактурата
Дата
Дата на издаване на фактурата
Срок за плащане
Сро за плащане на фактурата
Сума по ф-ра
Обща стойност на фактурата
Платена в срок сума
Платена по фактурата сума преди изтичане на срока за плащане
Сума в просрочие
Остатък, който не е платен до изтичане на срока за плащане
Всичко платена сума
Платена до настоящия момент сума по фактурата
Дължима сума
Дължима към настоящия момент сума по фактурата
Последна дата лихва
Дата, до която има изчислени лихви
Начислена лихва
Сума на изчислените лихви
Дата последно плащане
Дата на последно плащане по фактурата
Изключена от просрочие
Показва дали фактурата е изключена от просрочията
Изкл.от проср.потребител
Имената на потребителя, който е маркирал фактурата да не се включва в справката за изчисляване на лихви по просрочия.
Изкл.от проср.дата
Дата, когато фактурата е маркирана като изключена от просрочия.
В таблицата Лихви се показва информация за начислените по избраната фактура лихви.
В таблицата се показва следната информация:
Поле
Описание
От дата
Начало на периода, за който е изчислена лихва
До дата
Край на периода, за който е изчислена лихва
Лихвен %
Лихвен процент
Главница
Главница, върху която се начислява лихвата
Лихва
Стойност на изчислената лихва
С натискане на бутона Изчисляване лихва се стартира изчисляване на лихви на всички или само на избраните фактури на маркирания клиент. При изчисляването се изтриват предишните изчислени лихви. Могат да се задават следните параметри за начина на изчисляване на лихвите:
Параметър
Описание
До дата
До коя дата се изчисляват лихвите. По подразбиране е избрана текущата дата
Фиксиран лихвен %
Флаг дали за изчисляване на лихвата се използва фиксиран лихвен % или Основния лихвен процент (ОЛП) плюс надбавка. Зарежда се от данните на клиента, но може да се променя.
Лихвен % / Надбавка
Лихвен процент за клиента(при фиксиран лихвен %) или надбавка над ОЛП. Зарежда се от данните на клиента, но може да се променя.