Меню
Индекс

Справки

Група Общи справки
 
 
Общи справки
Отваря формата за извеждане на справки дефинирани от потребителите
Група Стандартни справки
 
 
Дневен отчет приходи
Извежда справка за приходите разделени по обекти и направления за зададената дата и с натрупване от началото на месеца.
Нефактурирани поръчки
Извежда справка за всички нефактурирани поръчки на текущия сервиз
Обобщен отчет приходи
извежда справка за приходите от труд и стоки за зададен период разделени по обекти и видове поръчки (продажба, вътрешни и гаранционни).
Справки гаранции
Извежда справки за изписаните по гаранционни поръчки части и фактурите, с които са доставени
Група Справки труд
 
 
Заработки
Извежда справка за заработките на монтьорите от текущия сервиз за зададен месец
Заплати
Изчисляване на заплатите на монтьорите за текущия сервиз
Преглед на заетостта
Извежда справки за заетостта на монтьорите за текущия сервиз
Група Интрастат
 
 
Декларация Интрастат
Извежда необходимите справки във връзка с отчетноста за Интрастат и извършва експорт на даннит по декларацията за Интрастат